Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 19/09/2015 - 20/09/2015
10:00 am - 5:00 pm

Location
Център за цялостна трансформация Мандала


Please read ENGLISH at the bottom

Обучение ЧЕСТОТИТЕ НА СВЕТЛИНАТА Ниво 1 за терапевти/лечители
Честотите на Светлината е Плеядианска енергийна лечебна техника, рабощета на квантово ниво. Чрез нея човек се свързва с Висшия си Аз , хармонизирайки всичките енергийни центрове в тялото си(чакрите) на енергийно и физическо ниво.Техниката позволява увеличаване на вибрационно честотното поле, давайки правилната информация и лекувайки, а също и като ви научи просто да бъдете себе си на по-висока вибрационна честота.

Това е едно живото-променящо преживяване за вас,тъй като ви дава възможността да лекувате на много нива като терапевт.Създадено е, за да бъде споделяно с клиентите и заобикалящите ви. Обучителния уикенд се състои в усвояването на това как да работите с енергийните полета на тялото на квантово ниво. Ще се научите как да измервате и виждате тези едва доловими нива и как да практикувате лечение, когато е необходимо. Освен това, ще разберете как да възприемате разминаванията на ментално, емоционално, физическо и енергийно ниво.
Допълнително също ще ви получите информация за това как живота на планетата Земя работи и къде точно се намирате в отношение с останалия свят и обществото. Вашата същност се отразява върху това как холографната ни вселена работи, за това е важно да знаете какво желаете да правите с това знание в живота си.

Също така ще присъствате на церемония с продължителност 4 до 5 часа, където ще бъдете лекувани и инициирани като терапевт , получавайки 3 до 4 лични асистента от Плеядите(многоизмерни същества), помагащи ви във всяка бъдеща сесия, а и съпровождащи ви в този нов път от живота ви.
След предишни проведени обучения, някой хора започнаха използват наученото за личностното си развитие, макар и да не се превърнаха в терапевти, което също е възможно. Това е истинска инициация в един нов живот, промяна на вибрацията към по-високи нива. Тя помага не просто да промените себе си(вътрешно), но и да допринесете за промяната на целия свят и заобикалящите ви(външно).

Обучението се провежда от самия му основател Едуардо Чианка Рока, който идва специално от Бразилия. Неговите учения за много задълбочени, тъй като се базират на наука(квантова физика), шаманизъм (древна мъдрост)и дълъг опит в работата със семинари, лекции, терапии и церемонии – инициации с медицински растения , навсякъде по света. Едуардо е подкрепян в работата си от четириизмерните астрални Чероки и пет/шест/седемизмерните създания, наречени Плеадианци.

Цена: 180 лв

pleiadian.institute@gmail.com

За записване: 0894488809, info@yogamandala.net

––ENGLISH––––-

Training Level 1 FREQUENCIES OF LIGHT to therapist / healer.

Frequencies of Light is a Pleiadian energetic healing technique which works on a quantum level. It connects the person with higher self and harmonizes all the energy centers of the body (the chakras) on an energetic and physical level. It allows an increase in the vibration frequency field by giving the right information and healing but also by just being yourself on a higher vibration frequency.

This is a life changing experience for yourself, and it gives opportunities for healing on many levels as a therapist. This is to be shared onto your clients and surroundings. The training weekend consists of learning how to work with the energy field of the body at quantum level. You will learn to measure and see these subtle levels and practice healing when necessary. You will learn how to perceive misalignments on a mental, emotional, physical and energetic level.
In addition, you will also be provided with information on how life and Earth works, where you stand in relation to the world and society. You will reflect on how our holographic universe work and what can you do with that knowledge in your life.

There will also be a ceremony of 4 to 5 hours where you will be healed, are initiated as therapist and get 3 to 4 personal assistants of the Pleiades (multi-dimensional beings) assisting you with every future session but also personally accompany you in your new road of life.

With previous training given there were also people who used this training for their personal development, but did not become a therapist, which is also possible. It is a true initiation into a new life, a change of vibration towards higher levels. It will help in changing yourself (inner), as well as the world and surroundings (external).

Training is given by the founder himself Eduardo Chianca Rocha, who comes from Brazil especially. Eduardo teachings are very profound based on science (quantum physics), shamanism (ancient wisdom), experience from working around the world giving seminars, lectures and therapies, medicine plant ceremonies, etc. He gets support in his work from the 4D astral plane Cherokees and 5/6/7D light beings called the Pleiadians.

We will be happy to welcome you for the first time in Sofia on the 19th September!

Price: 90 Euros

Сподели