Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 16/06/2018 - 17/06/2018
All Day

Location
Център за цялостна трансформация Мандала

Запазване на място

Моля попълнете името, телефона и имейла си, за да имаме връзка с вас при някаква промяна в събитието. Ако сте с карта Мултиспорт и в събитието изрично пише, че картата ви важи, моля посочете като коментар. Ако записвате и други хора, оставете в коментар двете им имена.

Запазването на място онлайн е спряно. Моля обадете са на 0894 488 809 и проверете за свободни места.


English bellow

 

Излекувай себе си, за да излекуваш света

Какви са ползите от практиките Чи Йо и защо да посетите този уъркшоп?

1. Психо-физически аспект – събуждане на енергийния потенциал
Ще се научим се как се хармонизира движението на тялото, дишането и енергийния поток. (чи / прана),  как да се възползваме от енергията в заобикалящата Ви среда, за да обновите старата застояла енергия в тялото и да я освободите. Чи Йо е обмен, вие вземате енергия и я връщате обратно, създавайки поток и кръговрат.
Чист и мълчалив ум: балансирането на Чи и използването на Мантри предлагат ментална защита и помагат за тишината на съзнанието (съчетано със съзнателно дишане). Когато се научим как да притихваме ума, намаляваме нивата на стрес и ни става по-лесно да се концентрираме, отпускаме, както и да подобрим качеството на съня си.

2. Социален аспект – да усетим мясотот си в обществото и да се научим правилно да общуваме с околните
Ще се научим да осъзнаваме единството на битието, нашата връзка помежду си и нуждата да помагаме един на друг. Това създава усещане за общност и желание да погледнем отвъд себе си. Ние не сме сами, всички сме свързани (Санга – Сатя йога на светлината).
Мантрите изграждат вътрешната енергия и сила, и могат да бъдат използвани за изцеление както на себе си, така и на другите.

3. Интегрирайте многоизмерния метод Чи Йо в ежедневието си чрез постоянната подкрепа на учителите на Чи Йо
Чи Йо е начин на живот. Нашият екип от сертифицирани преподаватели в Чи Йо предлага непрекъсната подкрепа за учениците и практикуващите.
Можете да се свържете с практикуващите Чи Йо от цял ​​свят чрез Чи Йо мрежата и да обменяте вашите преживявания, възгледи и прозрения.

ПРОГРАМА (16 и 17 юни 2018 г.):

Чи Йо Йога работилница – София
С Агунг Санга

Дата: събота, 16 юни (4 часа: 11:00-15:00)

Ден 1: Създаване на групово единство, групово поле и групов баланс
– Релаксация с гонг и звукова вана – 10 мин
– Пранаяма -10 мин
– Чи Йо разгряване и форма – 40 мин
– Почивка 10 минути
– Хата Йога – 45 мин
– Чи Йо – Чи Гонг, настройка и балансиране на енергията (индивидуална и групова работа), мантри, пеене, медитация -35 мин.
– Почивка 30 мин
– Чи Йо – Чи Гонг, групова работа, работа по двойки и групов кръг, пеене, медитация -40 мин.
– Хата Йога – 30 мин

Дата: неделя, 17 юни (6 часа: 10:30-16:30)

Ден 2: Практикуване на настройката от предишните дни
– Релаксация с гонг и звукова баня – 10 минути
– Пранаяма – 10 минути
– Чи Йо разгрявка и форма – 1 час
– Почивка 10 минути
– Хата Йога – 1 час
– Настройка на Чи Йо формата (хармонизиране на дишането, концентрация и движение) – 1 час
– Почивка 45 минути
– Енергиен баланс и защита (настройка и активиране на потока Чи / Прана) – 50 минути
– Релаксация – Групова медитация с гонг, Затваряне на кръга и –
Въпроси – 45 минути

Малко история на Чи Йо:
Чи Йо е основан от учителя Агунг Санга и Лора Ариадне Антахарана. След дългогодишни пътувания и изучаване на различни техники за практикуване на йога и бойни изкуства по света, те разработват многоизмерния метод Чи Йо. Чи Йо е признат от Световния съюз по йога като официална практика. Открийте повече за общността Чи Йо тук:
www.qiyo.org
www.multiversalyoga.org

Принос към семинара 300 лева (10 часа обучение)
За повече подробности, свържете се с: qiyo.multiversal@gmail.com

*Oбучението ще бъде на български (с превод на английски, ако е необходимо)

На разположение:
Частни класове, частен треньор и обаждания се предлагат с Агунг Санга: +359 87 653 0472

 

 

Heal Yourself To Heal The World

 

QiYo Yoga Workshop – Sofia

(16 &17 June 2018)

Guided by:  Agung Sanga

2 days workshop (10 hours of theory and practice)

Date: Saturday, 16 June    (from 11:00-15:00 o`clock- 4 hours)    

Place:  Yogamandala

Day 1: Creation of group unit, group field and group balance

 • Relaxation with gongs and sound bath – 10 min
 • Pranayama -10 min
 • Qi Yo Warm up and Form – 40 min
 • Break 10 minutes
 • Hatha Yoga – 45 min
 • Qi Yo – Chi Gong, adjustment and balancing of energy (individual and group work), mantras chanting, meditation -35 min
 • Break 30 min
 • Hatha Yoga – 30 min
 • Qi Yo – Chi Gong, group work, duetics and group circle, chanting, meditation -30min

 

Date: Sunday 17 June ( from 10:00-16:00 o`clock- 6 hours)

Place: Yogamandala

Day 3: Practicing the tuning of the previous days

 • Relaxation with gongs and sound bath – 10 minutes
 • Pranayama – 10 minutes
 • Qi Yo Warm up and Form – 1 hour
 • Break 10 minutes
 • Hatha Yoga – 1 hour
 • Break 45 minutes
 • Adjustment of Qi Yo form (harmonizing breathing, concentration and movement)- 1 hour
 • Energetic balance and protection (tuning and enabling the flow of chi/prana)- 50 minutes
 • Relax – Group Meditation with Gongs, Closing of the circle & Questions- 45 minutes

 

Why to take the Qi Yo Multiversal course:

 1. Psycho-physical adjustment (tuning) to awake the energy potential:
 • Learn how to harmonize the movement of the body, the breathing and allowing the energy to flow (flow of chi/prana). Learn to harness energy from the surrounding to rejuvenate the old stagnant energy in the body and release it. Qi Yo is about exchange, you take energy and you give it back, so there is a flow or circulation.
 • Clean and silent the mind: balancing the Chi and using Mantras offers mental protection and help silent the mind (combined with conscious breathing). When we learn to silent the mind, we decrease the levels of stress and it becomes easier to concentrate, relax and improves the quality of our sleep.
 1. Feel the connection to community – the social aspect
 • We realize the oneness of Being, our connection to each other and the need to help one another. This builds a feeling of community, and an urge to look beyond our selves. We are not alone, we are all connected (Sanga – Satya yoga of light).
 • Mantras build up inner energy and power, and can be used for healing ourselves and others.
 1. Integrate Qi Yo Multiversal method in your daily life with the continuous support of Qi Yo teachers
 • Qi Yo is a way of life. Our team of certified Qi Yo teachers offers continuous support to Qi Yo students and practitioners.
 • You can connect with Qi Yo practitioners from all around the world trough Qi Yo network and exchange your experience, visions and insights.

 

A bit of Qi Yo history:

Qi Yo was funded by teacher Agung Shanga and Lora Ariadne Antaharana. After many years traveling and learning various techniques of Yoga and Martial Art practice around the world, they developed the Qi Yo Multiversal method. Qi Yo was recognised by the World Yoga Alliance as an official practice.  Discover more about Qi Yo community here: www.qiyo.org and www.multiversalyoga.org

Agung Shanga will teach us how to reconnect with our body and will share with us mantras for protecting our space that he learned while he was living on Bali and India.

 

Contribution to the workshop 300 leva (10 hours training)

For more details, contact: qiyo.multiversal@gmail.com

 

Available:

Private Classes, private coaching  are available with Agung Sanga

Please call: +359 87 6530472 (his personal Bulgarian phone number)

 

Сподели