Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 28/10/2017 - 29/10/2017
2:00 pm - 5:00 pm

Location
yoga place


 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

*****************************************************

 

  • Детайли

 

За първи път AcroYogaContact идва в България за двудневен интензивен семинар.

Не пропускайте тази прекрасна възможност да се потопите в могъщите практики на Йога, Акробатика, Лечебни изкуства и Тайландски масаж с много опитен международен учител Меди Зидан.

 

Акройога става все по-популярна с уникалния си подход. И се харесва веднага почти на всички, които решат да пробват, защото се свържа с желанието на всеки един от нас за свързване, докосване и игра. 

 

защото включва три от основните нужди на всеки човек, а именно желанието за връзка, докосване и игра. 

Семинарът е подходящ за хора, които не са пробвали никога досега, както и за хора, кото са пробвали няколко пъти, така и за напреднали Acroyogis. Получените умения са ценни  и за учители по йога, за масажисти, за хора заминаващи се с гимнастика, за танцьори, циркови артисти и физиотерапевти.

Какво да очаквате от семинарите AcroContact: 

 

– Ще учите в безопасна и подкрепяща среда

– Ще получите напътствия от много опитен и страсте учител

– Ще разширите и усъвършенствате вашето разбиране за практиката

– Ще научите как да комуникарате открито и честно

– Ще научите как да използвате взаимоотношенията като огледало за самите вас и за вашата трансформация

– Ще освободите ограниченията, за да окриете най-високия си потенциал

– ще празнувате радостта от играта – ще се свържете с вашата вътрешна сила, решителност и грижовност


__________________________________________

 

  • Спанда Йога (лечебен кръг: песен, любовен вихър, свещен танц, спонтанно пеене …)

Ще имам удоволствието да ви запозная с вибрацията на Спанда Йога: 


Поезията на тази практика може да доведе до освобождаване на свободния поток за това, което смятате да разширите в настоящия момент

• Слънчева сесия:

 

– виняса: 3 елемента – сила, гъвкавост и поток – партньорска йога: връзка, слушане и растеж

– Изкуството да спотваш: как да помогнеш на другите да намерят баланс

– С главата надолу : Намерете баланса си в пространството

– Слънчево експлозия: Постоянни полюси, лъкатури и завъртания, перални машини …

• Лунна сесия:

 

– Лунна винайса: Баланс, самолечение и хармония – Лечебно докосване: Намиране на лечебна връзка

– Партньорска йога: Свързване и слушане
– Терапевтичен поток и преходи
– Тайландски масаж

_____________________________________________

Семинар Акробатичен и терапевтичен:

Събота 28.октомври: 2Pm-6Pm

Неделя 29.октомври: 10Am-1Pm, 2Pm-5Pm

Цена:

Ранна цена: 120 € преди 15 септември 2017 година

След тази дата: 160 €

Регистрация и подробности:

acrocontact@yahoo.com

+359879998879  Мариана Иванова 

Пространството е ограничено до 30 участника. Регистрирайте се рано!

Свържете се с нас за всякакви въпроси. Очакваме с нетърпение да практикуваме с вас! 🙂

 

ФБ: Меди Зидан

https://www.facebook.com/AcroContact
Instagram: acrocontacttour

За Меди Зидан


Меди Зидан е лечител, поет, изпълнител и вечен пътешественик, вдъхновен от всички негови дестинации.

Той е салса, съвременна и хип-хоп танцьор, преди да се впусне в лично търсене, отваряйки хоризонтите си за практики като йога, бойни изкуства, цирк, театър, поезия, интуитивен лечебен масаж, тантра и таро.

Неговият опит с AcroContact, докато пътува по света, му дава дълбоко и солидно разбиране за същността на нашето съществуване във Вселената, в хармония с нашия вътрешен и външен свят.

Неговата цел е да насочва своите ученици към изследване на единството и безкрайната страст.

Акро Любов Светлина Мир Радост Хармония

Концепция AcroContact

AcroYoga е дисциплина, която смесва изкуството на Йога – търсейки връзката с акробатика, за да оспори законите на гравитацията в група от хора, и тайландския масаж, за да се грижи за тялото и да успокои духа, Meди задълбочава своята практика, чрез интегриране на нови дисциплини (контактна топка, жонглиране, цирк, таро, личностно развитие, рейки …).

Оттогава той инициира движението на AcroContact за да изследва мостовете между науката за движението, на Живота, в търсене на съюз  и на ползите при сливането на различни стилове, което му позволява да представи нови начини за изразяване като AcroSalsa, AcroCapoeira, AcroWingchun, AcroPermaculture …

Той преследва пътя си, като се заобикаля с хора с положителен и проактивен начин на живот. В допълнение към различните екзистенциялни планове, той се разбира с Ола, чиято практика е вдъхновена от Йога цирк, медитация и фотография.

Заедно те остават отворени за нови срещи и неочаквани житейски пътища. 

––––––––––––––––––––––––––––––––

For the first time the AcroYoga Contact Tour come to Bulgaria in the city of Sofia for 2 days of intensive workshops.

Don’t miss this wonderful opportunity to dive into the powerful practices of Yoga, Acrobatics, Healing Arts and Thai massage with highly experienced and sought-after international teacher, Mehdi Zidhane.

Acroyoga has been sweeping the world with its unique approach. It is immediately liked by most everyone who sees it. It speaks clearly to human needs/desires of connection, touch & playfulness. 

The workshop is appropriate for people new to the practice as well as intermediate and advanced Acroyogis. The skills learned are valuable for yoga teachers, masseuses, gymnasts, dancers, circus performers and physical therapists alike.

What to expect from the workshops AcroContact:

– Learn in a safe, supportive environment 
– Receive guidance from a highly experienced and passionate teachers
– Expand and refine your understanding of the practice 
– Learn tools for honest and compassionate communication
– Learn how to use relationships as a mirror for self-reflection and transformation 
– Release perceived limitations and explore your highest potential 
– Celebrate the joy of play – Get in touch with your inner strength, determination and thoughtfulness 

__________________________________________

• Spanda Yoga ( healing circle: bath of song, love vortex, sacred dance, spontaneous singing… )

I will have the pleasure to introduce you in the vibration of the Spanda Yoga Celebration 

Poetry of mouvement this practice can initiate a free flow liberation for what you feel to expand in the present moment

• Solar session: 

– Vinyasa Flow: 3 Elements — strength, flexibility and flow – Partner Yoga: Connection, listening and growth 
– The Art of Spotting: How to help others find balance 
– Going Upside Down: Find your balance in space 
– Solar Explosion: Standing poses, pops and spins, washing machines…

• Lunar session: 

– Lunar Vinyasa Flow: Balance, self-healing and harmony – Healing Touch: Finding healing in touch
– Partner Yoga: Connecting and listening 
– Therapeutic flow and transitions 
– Thai Massage 

_____________________________________________

Workshop Acrobatic & Therapeutic: 
October 28th Saturday: 2Pm-6Pm
October 29th Sunday: 10Am-1Pm, 2Pm-5Pm

Early Price: 120€ before the 30th August 2017
After this date: 160€ 

Registration and details: acrocontact@yahoo.com
Space is limited to 30 participants. Register early!

Contact us for any questions. We look forward to practicing with you!:)

Mehdi Zidhane is a healer, poet, performer and eternal traveler inspired by all his destinations. 
He was a salsa, contemporary and hip hop dancer before he dived into a personal quest opening his horizons to practices such as yoga, martial arts, circus, theatre, poetry, intuitive healing touch, tantra and tarot. 

His teaching and performing experience with AcroContact while traveling over the world, has given him a deep and solid understanding of the essence of our being and our existence in the Universe, in harmony with our innner and outside world. 
His goal is to guide his students into an exploration towards unity and infinite passion. 

Love Light Peace Joy Harmony

 

Concept AcroContact

Furthermore to the encounter of AcroYoga, a discipline which mixes ancestral arts of Yoga – looking for the connection with the inner one, soft Acrobatics to challenge laws of gravity in community, and Thai Massage to take care of the body and calm the spirit, Mehdi is deepening the investigation by integrating new disciplines (contact ball, juggling, circus, tarot, personal development, reiki…).

He has since then initiated the movement of AcroContact to explore bridges between confluences/ inertia/, the science of movement, of Life, in search of Union between the genders and of mutual benefits in the fusion of the styles, what allows to throw(launch) new proposals of expressions such as AcroSalsa, AcroCapoeira, AcroWingchun, AcroPermaculture…

He pursues his path by surrounding himself with a strong and sensitive circle, including people with a positive lifestyle and proactive energies to the project. Complementary on various plans of existence, he get along now with Ola whose practice is inspired by Yoga Circus, Meditation & Photography.
Together they remain opened to new encounters and the unexpected life paths.

Сподели