Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 18/10/2014 - 19/10/2014
10:00 am - 6:00 pm

Location
Център за цялостна трансформация Мандала


English below

Танц, музика и вдъхновение

Каним ви в едно творческо пространство, където можете да изследвате и да танцувате, да бъдете и да се наслаждавате.

Понякога в Контактната импровизация стоим пред избора, дали да последваме груповото движение или да изразим своето собствено. Дали да бъдем меки и спокойни в тялото си или пък структурирани. Понякога избираме между нашето собствено настроение и това на партньора ни, или настроението на музиката ни грабва. Или чувстваме, че трябва да изберем между това да водим или да следваме.

През този уикенд ние заедно танцувайки, ще изследваме няколко състояния, които може да преживяваме като взаимно изключващи се.

Състояния като щастие, празнота, мекота, радост, чувствителност, страст, интимност и др. Ще изследваме тези състояния като физически прояви в тялото, което ще ни даде възможност да ги преживеем едновременно и по този начин да интегрираме това, което обикновено се възприема като протовоположно или отделено.

Ще използваме музиката като важен инструмент в изследването на тези усещания. Музиката има скорост, моментум, движения и еластичност. Тя подскача, забавя се или се забързва. Тя може да се движи плавно или насечено. Тя може да диша и издиша. Да се научим да чуваме и чувстваме всички тези физически качества на музиката, помага да изградим директна връзка между музиката и танца, между музиката и изразяването на вътрешните преживявания. От нещо, което създава атмосфера или емоция, музиката се превръща в нещо като физически партньор.

Накрая ще работим за интегрирането на техника и изразяване. В танца се нуждаем и от двете – техника, за да дадем път на своя израз и вътрешна връзка, за да има нещо, което да изразим.

На тези, за които Контактната импровизация е нещо ново, уикендът ще даде добра техническа база, за да започнат да се наслаждават на тази танцова форма.

За тези, които са по-опитни в Контактната импровизация и вече имат техническа база, този уикенд ще бъде изследване на това как могат да използват тези умения, за да изразят себе си.

––––––––––––––––

За Клауc Спрингборг

Клаус се занимава с танц от 1995г., когато започва да учи модерен балет.

Учи танго от 1999г. и Контактна Импровизация от 2010г.

Преподава танго и Контактна импровизация в рамките на уъркшопи и фестивали в много държави в Европа. Също така води психо – спиритуални интенсиви в Копенхаген и Лондон.

Начинът му на преподаване е силно експериментален, релаксиращ и забавен.

–––––

От какво ще имате нужда по време на уъркшопа.

От удобни дрехи – свободен панталон, тениска с дълъг ръкав, наколенки – за упражненията на земя (ако имате нужда, можем да ви препоръчаме място от където да си купите), бутилка с вода.

––––

График
>>> Събота и Неделя 10 -18ч. (с два часа обедна почивака)
Цена
>>> ранно записване: 90лв до 10ти Октомври
120лв след тази дата
>> Предоставяме възможност за кандидатстване за стипендия на творчески и мотивирани хора, в затруднено финансово положение, които имат интерес.
Стипендията ще бъде частична. Местата ще бъдат едно или две.
Кандидатства се с кратка автобиография и мотивационно писмо.
>>> за контакт: 0888218220 Силвина (contactimprobg@gmail.com)

 

–––––––-

ENG

–––––––

Integration of opposites

 

Dance, music and inspiration

We invite you to join a creative space where you can explore and dance, be and enjoy

Sometimes in Contact Improvisation we feel we have to choose between the connection with the group movement or the freedom to express your own movement. We feel we need to choose between being soft and relaxed or structured in our body. We feel we need to choose between our own mood and our partner’s mood or the mood of the music. Or we feel we have to choose between leading or following.

 

In this weekend we will together explore several states that we may experience as mutually exclusive. States where we think we only can experience one or the other. States of happiness, emptiness, softness, joy, sensitivity, passion, and intimacy to name a few. We will explore these states as physical states in the body. Doing this makes it possible to experience them simultaneously and in this way integrate what we normally take to be opposites.

 

We will use music as an important tool to explore these states. Music has speed, momentum, movements, and elasticity. It bounces, slows down or speeds up. It can move smoothly or abrupt. It can breath in and out. Learning to hear and feel all of these physical qualities of music helps you create direct connection between music and dance, between music and expression of the inner experiences.The music goes from being something that creates an atmosphere or emotion to something like a physical partner.

 

Finally we will work with integrating technique and expression. In dance we need both technique to enable our expression and inner connection in order to have something to express.

 

For you who are new to CI, the weekend will also give you a good technical basis to start enjoying this dance-form.

For you who are more experienced with CI and already have technical basis, the weekend will be an exploration of what you can use for your technical skill to express.

–––-

 

TEACHER

Claus Springborg, Denmark

 

Claus has worked with dance since 1995 when he began studying modern ballet.

He’s been studying tango since 1999 and CI since 2010. He has taught tango and CI in workshops and festivals in many countries across eastern and western Europe. He is also leading psycho-spiritual retreats in Copenhagen and in London. His style of teaching is highly experiential, relaxed, and humorous.

––––––

 

What to bring and what to wear.

 

Please bring with you to the class – comfortable clothes without zips, shirts with long sleeves and if possible some kneepads for exercises on the floor (if you need we can sugest you a place to buy) We dance with socks or barefoot.

Your own bottle of water. You can fill it there.

 

––––––––––––––––––––

 

>>>dates & schedule:
Saturday & Sunday 10am – 6pm (two hours lunch brake each day)
>>> early bird price: 90lv. till 10th of October 2014
120lv after that date
>>> contact: 0888218220 Silvina (contactimprobg@gmail.com)

 

Сподели